Vedtægter for Hytteforeningen ”Løvenholmhytten”
Søholmvej 4, Nørager, 8961 Allingåbro


§ 1
Hytteforeningens navn er ”Løvenholmhytten”, herefter kaldet Hytteforeningen.

§ 2
Hytteforeningens formål er at drive Løvenholmhytten, hvis primære målgruppe er børn og unge i spejderorganisationer, skoler og institutioner i Rosenholm kommune. Hytteforeningen er etableret af støttegruppen ”Løvenholmhyttens Venner”, der i 3 år har haft administration og udlejning af Løvenholmhytten. Den består ved Hytteforeningens oprettelse af følgende med tilknytning til KFUM-Spejderne Ådalen-Djurs:
Alice og Peter Larsen, Rugtorvet 1, Karlby, 8543 Hornslet
Lotte Ernst og Henrik Teistrup, Stovbakken 4, Kastrup, 8544 Mørke
Elly Hansen og Bjarne Løvendahl, Kastrupvej 4, Kastrup, 8544 Mørke
Else og Søren Samuelsen, Øksenhøjvej 19, Lime, 8544 Mørke
Annelise og Lars Nymark Heilesen, Glismosevej 30, Hvilsager, 8544 Mørke.
Hytteforeningen er en selvstændig enhed med henblik på at sikre et fornuftigt grundlag for drift og vedligeholdelse af Løvenholmhytten adskilt fra KFUM-Spejderne Ådalen-Djurs’ øvrige administration. Økonomien for Løvenholmhytten hviler i sig selv.

§ 3
Ved medlemmers udtræden af Hytteforeningen supplerer foreningen sig med nye medlemmer til erstatning. Medlemskab kræver tilknytning til KFUM- Spejderne Ådalen-Djurs, og KFUM-Spejderne Ådalen-Djurs skal til enhver tid være bekendt med hytteforeningens sammensætning.

§ 4
Hytteforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som udpeges af Hytteforeningen. Desuden kan et 6.medlem vælges af grupperådet KFUM-Spejderne Ådalen-Djurs fra rådets midte.

§ 5
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og udpeger kasserer. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, og i øvrigt når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske til formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger. Efter hvert bestyrelsesmøde fremsendes et referat til Hytteforeningens medlemmer og KFUM-Spejderne Ådalen-Djurs.

§ 6
Bestyrelsen har den overordnede ledelse og det overordnede ansvar for Løvenholmhyttens anliggender, herunder administration, vedligeholdelse og udlejning. Bestyrelsen kan uddelegere nogle af sine opgaver til andre både i og uden for Hytteforeningen. Bestyrelsen fastsætter efter høring i de grupper, som udpeger bestyrelsen, Hytteforeningens vedtægter. Bestyrelsen godkender det af kassereren udarbejdede regnskab og udarbejder budget for det kommende år. Regnskabet revideres forinden godkendelse af 2 af bestyrelsen udpegede revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse Hytteforeningens regnskab og beholdning.

§ 7
Hytteforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal afleveres i revideret stand til bestyrelsens godkendelse senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Efter bestyrelsens godkendelse af regnskabet og vedtagelse af budget for det kommende år fremsendes det til Hytteforeningens medlemmer og KFUM-Spejderne Ådalen-Djurs.

§ 8
Hytteforeningen tegnes normalt af bestyrelsens formand samt et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrifter af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Til varetagelse af daglige forretninger kan der meddeles prokura. Der kan udpeges et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hytteforeningens medlemmer hæfter ikke personligt for Løvenholmhyttens gældsforpligtigelser.

§ 9
Ændringer af Hytteforeningens vedtægter kan kun finde sted når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer derfor på to efter hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum. Ophævelse af Hytteforeningen kræver, at 2/3 af alle Hytteforeningens medlemmer stemmer for, og at Grupperådet hos KFUM-Spejderne Ådalen-Djurs erklærer sig enig også med 2/3 flertal.§ 10
I tilfælde af Hytteforeningens likvidation foretages denne af et udvalg bestående af 4 medlemmer af Hytteforeningens bestyrelse. Den ved likvidation fremkomne formue tilfalder KFUM-Spejderne i Danmark og Landsforbundet FDF med 50% til hver. Hvis en af de organisationer ikke mere eksisterer, tilfalder hele formuen den anden. Hvis ingen af organisationerne eksisterer, tilfalder formuen andet kristent fritidsarbejde for børn og unge.

Vedtægterne er således godkendt og vedtaget den 15.december 2005